Održane radionice u Boljevcu

Nastavnici i stručni saradnici OŠ „9. srpska brigada“ u Boljevcu, 13. februara 2020. godine su učestvovali u radionicama o vršnjačkom nasilju i planiranju nastave orijentisane na ishode učenja.

radionice o planiranju i nasilju
Psiholog Mirsada Topalović sa učesnicima radionice u Boljevcu

Sadržaji radionice o planiranju su se odnosili na analizu primera globalnih/operativnih planova nastave i priprema za čas, na planiranje međupredmetne povezanosti i prevazilaženju aktuelnih teškoća u planiranju.

 Tokom analize datih primera iz prakse isticane su dileme i zahtevi koje novi programi nastave orijentisane na ishode postavljaju pred nastavnike. Bilo je dosta postavljenih pitanja i dilema,  diskusije i ideja za rešavanje teškoća na koje se nailaze tokom planiranja i realizacije nastave.

Kroz vežbu o međupredmetnoj povezanosti nastavnici su analizirali ishode i teme koje omogućavaju usklađivanje realizacije nastave kroz dva ili više predmeta i u razrednoj i predmetnoj nastavi.

U radionici o suzbijanju nasilja u školi kroz konkretne primere nasilja nastavnici su analizirali procedure koje su primenjivane u rešavanju i uočavali propuste tokom rešavanja: određivaje nivoa nasilja, odluke tima za zaštitu, koraci u rešavanju (intervenciji), određivanje vaspitnih i vaspitno-disciplinskih mera, izrada plana zaštite i vaspitnih planova. Poseban segment rada posvećen je preventivnim aktivnostima škole u suzbijanju vršnjačkog nasilja – koje aktivnosti su delotvorne, a koje manje doprinose suzbijanju nasilja u školi.


Mirsada Topalović, psiholog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *